Hasičské desatero

Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci

 

Hasičské desatero

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských 

 Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.

Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečnosti, obětavosti a nezištností, sám takovým býti musíš.

Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.

Jak se hasič chovati má

Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a neposkvrněnou si zachoval.

Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to ani ne, domnívá-li se, že se mu křivda děje. Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.

Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.

Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře provádí.

Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebe menší námahou, kterých ve službě právě jest dosti, zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení.

Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.

 Hasič měj zmužilost a rozvahu.

Pokyny a rady mladším hasičům

Před každou prací ať útočnou či obrannou třeba uvážit:

jak požár postoupit na budově hořící?

jakou krytbu má tato?

je-li to stavení patrové či přízemní?

jakou krytbu mají stavení sousední a jakého jsou staviva?

jsou-li patrová či přízemní?

jaká je vzdálenost jejích od hořícíhopředmětu?

panuje-li bezvětří či vítr a jakym směrem duje?

jaký je přístup k vodě?

Vlastnosti dobrého hasiče

Bdělost a pohotovost.

Kázeň a pořádek.

Mužnost a neohroženost.

Obětavost a odvaha.

Opatrnost a rozvaha.

Svornost a rovnost.

Vzájemnost a důvěra.

Dobročinnost a láska k bližnímu.

Čest a poctivost

Pracovitost.

Veselost.

Spořivost a šetrnost.

Podnikavost a vytrvalost.

Střídmost a mírnost.

Volnost a hospodárnost.

Prozíravost.

Spravedlnost.

Pokrokovost.

Láska k vlasti a národu.